Skip to main content
Term english
signature (sheet)
Term swedish
Ark, arksignatur
Definition swedish
Ett ark är en indelningsenhet för böcker; ett tillskuret papper som rymmer ett visst antal trycksidor. När boken ska häftas och bindas in måste arket först vikas. Viker man det en gång blir formatet folio (2:o), två gånger kvarto (4:o), tre gånger oktavo (8:o), fyra gånger duodecimo (12:o).
En oktav kan vara stor och en kvarto liten. Bladstorleken kan variera p.g.a. det ursprungliga arkets storlek. En bok i oktavformat är vanligtvis som bladformatet A5, medan en kvarto kan jämföras med A4-formatet. Beteckningarna tvärkvarto, tväroktav förekommer om motsvarande liggande bokformat.
I äldre böcker har varje ark en bokstavssignatur från A till Z. T.ex. i en bok i oktav har första bladet i arket beteckningen A, andra bladet A2, tredje A3, fjärde A4 varefter i regel A5 till A8. Framförallt var arksignaturen avsedd för bokbindaren. Den är viktig vid kollationeringen av en gammal bok eftersom pagineringen ofta är felaktig.
I moderna böcker förekommer inte arksignaturer.
Bokens format (storlek) kan ibland även anges i mm eller cm.; höjden gånger bredden, t.ex. 360x240mm eller 36x24 cm.
Term german
Bogen(signatur)
Definition german
In den meisten Büchern sind auf der ersten und dritten Seite jedes Druckbogens am unteren Rand kleine Ziffern bzw. Buchstabenkombinationen zu finden, dies wird als Signatur bezeichnet. Sie ist für den Buchbinder wichtig, um die richtige Reihenfolge zu finden und die Vollständigkeit zu prüfen. Seit Anfang des 19. Jahrhunderts sind es meist Ziffern, zuvor wurden die Bogen bzw. Lagen durch Buchstaben gekennzeichnet: A-Z, wobei U+V als ein Buchstabe galten und J und W nicht verwendet wurden. Auf Z folgte AA-ZZ oder aa-zz. Die ebenfalls am unteren Rand stehende kurze Angabe des Buchtitels heißt Norm.
Tax category